VOP

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 

pro dodávky sypkých materiálů a související služby společnosti SYPKÉ HMOTY s.r.o. se sídlem 28. října 205/45, PSČ 702 00 Moravská Ostrava, Ostrava

057 25 437 DIČ: CZ05725437 zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 69050

I.

Platnost obchodních podmínek

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se vztahují na veškeré závazky mezi společností SYPKÉ HMOTY s.r.o. (dále jen „Dodavatel“) při dodávkách materiálů, produktů a služeb (dále jen „Zboží“) a odběrateli tohoto Zboží (dále jen „Odběratel“ a s Odběratelem „smluvní strany“), pokud na VOP bylo při uzavření předmětné rámcové nebo dílčí smlouvy (dále jen „Smlouva“) mezi smluvními stranami odkázáno a dále ve všech následujících případech uzavření smlouvy mezi smluvními stranami (aniž by již muselo být na tyto VOP odkazováno), ledaže bude odkázáno na jinou verzi obchodních podmínek Dodavatele.

2. Pro účely těchto VOP a souvisejících Smluv se označení „Dodavatel“, „Odběratel“, „Smlouva“, „Objednávka“ používá ve všech případech, kdy je uzavírána jakákoli Smlouva s Odběratelem např. kupní smlouva, smlouva o dílo či jiná obdobná smlouva, ve kterých Dodavatel vystupuje jako prodávající, zhotovitel nebo jinak označené postavení subjektu poskytujícího věcné nebo charakteristické plnění dle předmětu podnikání Dodavatele, přičemž ustanovení těchto VOP se na takový vztah použijí dle povahy sjednávané Smlouvy přiměřeně. Výrobcem se pro účely těchto VOP rozumí jakýkoli dodavatel Dodavatele, či jemu v dodavatelském řetězci předcházející dodavatel.

3. V případě uzavření Smlouvy ústně, je kterákoli ze smluvních stran oprávněna vyhotovit písemné potvrzení obsahu Smlouvy odkazující na použití těchto VOP; použití § 1757 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, je vyloučeno.

II.

Úvodní ustanovení

1. Dodavatel v rámci své podnikatelské činnosti dodává materiály a služby specifikované v čl. III těchto VOP či dle ujednání smluvních stran Odběratelům, se kterými uzavřel Smlouvu, do ujednaného místa plnění.

2. Místem plnění je Dodavatelem určená provozovna jeho nebo jeho subdodavatele, popř. jiné místo dle určení ve Smlouvě (dále jen „Místo plnění“).

3. V případě, že z předmětu Smlouvy vyplývá převod vlastnického práva k dodávanému Zboží, pak se Dodavatel zavazuje umožnit Odběrateli nabytí vlastnického práva dle podmínek těchto VOP a Odběratel se zavazuje Zboží převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

III.

Smluvní vztah

1. Smluvní vztah mezi Dodavatelem a Odběratelem je založen Smlouvou, která vzniká zejména:

a) Uzavřením příslušné písemné smlouvy mezi Dodavatelem a Odběratelem;

b) Převzetím objednávky Odběratele a jejím potvrzením ze strany Dodavatele;

c) Převzetím objednávky Odběratele a dodáním objednaného Zboží, resp. jiným splněním;

d) akceptací nabídky Dodavatele ze strany Odběratele.

2. Návrh Odběratele na uzavření Smlouvy je Dodavatel oprávněn přijmout ve lhůtě nejméně jednoho týdne.

IV.

Předmět plnění

1. Předmětem plnění Smlouvy dle těchto VOP se rozumí zejména:

a) dodávka sypkých hmot a jiných materiálů včetně přepravy;

b) dodávka kamenických výrobků;

c) přeprava materiálů;

d) pronájem stavebních strojů a zařízení;

e) převzetí a ukládka zemin, stavebních odpadů;

f) drcení a třídění materiálů a odpadů;

g) jiné služby specifikované ve Smlouvě.

(dále jen „Zboží“).

V.

Podmínky provádění dodávek Zboží

1. Pro uskutečnění dodávky Zboží je Odběratel povinen označit osobu/osoby, které jsou oprávněny Zboží v Místě plnění převzít a podepsat dokumenty Dodavatele. V pochybnostech se má vždy za to, že osoba, která přejímá Zboží v Místě plnění, je k takovýmto úkonům oprávněna.

2. Oprávněnými osobami Dodavatele jsou výlučně osoby takto Dodavatelem označené.

3. Není-li smluvními stranami ujednáno jinak, je Odběratel povinen zaslat Objednávku na Zboží nejméně 2 pracovní dny před termínem dodávky Zboží.

4. Odběratel je povinen v Místě plnění dodávky zajistit převzetí dodávky a potvrzení řádné a včasné dodávky Zboží podpisem oprávněné osoby na dodacím listě či jiném dokumentu (dále jen „Dodací list“).

5. Dodavatel splní řádně svou povinnost dodat Odběrateli Zboží jeho dodáním do Místa plnění.

6. Odběratel je povinen převzetí Zboží stvrdit na Dodacím listu. Předáním Zboží Odběrateli na něho přechází nebezpečí škody na Zboží.

7. Oprávněná osoba Odběratele je při převzetí Zboží povinna ověřit, zda jsou údaje na Dodacím listu v souladu

s Objednávkou a skutečným stavem dodávky Zboží. Podpisem Dodacího listu bez uvedení výhrad se má za to, že dodávka byla provedena řádně a včas v souladu se Smlouvou/Objednávkou.

8. Je-li Místem plnění jiné místo než provozovna Dodavatele, je Odběratel povinen zajistit zejména:

a) podmínky pro plynulou přepravu Zboží, jeho vykládku a uložení v Místě plnění;

b) seznámení Dodavatele s příjezdovými trasami včetně konkrétních vjezdů na Místo plnění, a to před zahájením přepravy;

c) bezpečnost, přístupnost, sjízdnost, dostatečnou nosnost a osvětlení příjezdových komunikací včetně místa vykládky;

d) bezpečné a dostatečně prostorné místo pro umístění dopravních prostředků v místě vykládky;

e) místo pro očištění přepravního prostředku nebo jeho nástavby po ukončení vykládky;

f) potřebné provedení uzávěr silnic a chodníků;

g) pro přejímku a vykládku Zboží podmínky odpovídající obecně platným předpisům o bezpečnosti práce a ochraně zdraví;

h) povolení k vjezdu dopravních prostředků, je-li toho třeba např. při dopravních omezeních;

i) přítomnost oprávněné osoby v době dodání a Místě plnění s odpovídajícími znalostmi a zkušenostmi, která je odpovědná za převzetí Zboží, jeho staveništní dopravu, ukládání a ošetřování.

9. V případě nesplnění povinností Odběratele dle předchozího článku má Dodavatel právo odmítnout dodávku Zboží a požadovat zjednání nápravy ze strany Odběratele. V případě, že není bez zbytečného odkladu zjednána náprava a z tohoto důvodu nelze realizovat dodání Zboží, je Dodavatel oprávněn odepřít plnění a uplatňovat náhradu škody vzniklé z důvodu takto nerealizované dodávky. V případě nesplnění některé z povinností Odběratele nemůže nastat prodlení Dodavatele s dodáním Zboží.

10. Odběratel je povinen zajistit veškerá veřejnoprávní i soukromoprávní povolení, souhlasy včetně stavebního povolení, záborů veřejných ploch a komunikací potřebných k vykládce Zboží a Dodavateli takováto místa jednoznačně určit při vykládce Zboží.

11. Odběratel dále odpovídá za a nese spojené náklady s:

a) potřebným očištěním dopravních prostředků tak, aby nedocházelo ke znečišťování komunikací při výjezdu ze stavby;

b) očištěním komunikací, budov, pozemků, vodních ploch a vodotečí;

c) řádnou a včasnou přejímku Zboží tak, aby nadměrně dlouhou přejímkou nedošlo ke znehodnocení zboží.

12. Dodavatel je oprávněn z důvodu mimořádných i obvyklých klimatických podmínek omezit či přerušit dodávku Zboží. Takovéto přerušení či omezení dodávek se nepovažuje za porušení smluvních povinností Dodavatele. Pokud takovéto přerušení nebo omezení trvá alespoň jeden týden, je kterákoli smluvní strana oprávněna od Smlouvy co do zbylého rozsahu plnění odstoupit.

VI.

Přípustná tolerance

1. Dodavatel a Odběratel si sjednávají jako rozhodující hmotnost dodaného Zboží, hmotnost Zboží zjištěnou na váze Dodavatele, popř. Dodavatelova subdodavatele (dle volby Dodavatele).

VII.

Výhrada vyčerpání zásob

1. Dodávky na základě Smlouvy jsou sjednány s výhradou vyčerpání zásob. Neobdrží-li Dodavatel od svého subdodavatele Zboží, je oprávněn od Smlouvy s účinky od počátku odstoupit, aniž by byl povinen Odběrateli plnit cokoli nad rámec případného vrácení zaplacené části ceny Zboží.

VIII.

Kvalita a záruky

1. Zboží je dodáváno v kvalitě sjednané a odpovídající platným předpisům.

IX.

Ceny a platební podmínky

1. Veškeré ceny za dodávky Zboží jsou ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění, sjednávány dohodou mezi Dodavatelem a Odběratelem.

2. K cenám bude připočteno DPH v zákonem stanovené výši, které uhradí Odběratel.

3. Cenu je Odběratel povinen Dodavateli zaplatit:

a. po dodání Zboží na základě vystavené faktury se splatností 14 dní ode dne jejího vystavení;

b. v hotovosti proti převzetí Zboží, pokud se tak smluvní strany ve Smlouvě dohodnou;

c. předem v plné výši na účet Dodavatele, bude-li tak Dodavatel požadovat;

4. V případě bezhotovostní platby vystaví Dodavatel pro jednotlivé dodávky Zboží daňový doklad – fakturu bez zbytečného odkladu po jejím uskutečnění. Postačí, pokud Dodavatel vystaví fakturu pouze elektronicky a zašle ji Dodavateli e-mailem.

5. Povinnost zaplatit se považuje za splněnou, je-li platba řádně identifikována (označena správným variabilním symbolem, popř. dalšími platebními údaji) a připsána ve správné výši na bankovní účet Dodavatele.

6. Oprávněné námitky k obsahu vystaveného daňového dokladu je Odběratel povinen uplatnit nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne jeho doručení.

7. V případě jakéhokoli prodlení Odběratele, byť i jen s částí dluhu, je Dodavatel oprávněn:

a) požadovat u všech dalších dodávek zálohu, předplatbu na cenu nebo platbu v hotovosti proti dodání Zboží;

b) požadovat doplacení ceny o poskytnutou slevu, která tímto zaniká;

c) přerušit veškeré další dodávky Zboží, a to do doby splnění dluhu; a

d) odstoupit od Smlouvy dotčené porušením nebo i jiných či všech s účinky ke dni, kdy je odstoupení doručeno Odběrateli.

8. Odběratel není oprávněn zadržovat platby či jiná plnění Dodavateli, a to ani v případě reklamace Zboží.

9. Smluvní strany se dohodly, že vzájemné pohledávky může Odběratel započíst jednostranně pouze v případě soudem pravomocně přiznané pohledávky Odběratele.

10. Podkladem pro fakturaci množství dodaného Zboží je především Dodací list či obdobný dokument Dodavatele. Odběratel není oprávněn namítat množstevní nesoulad, pokud účtované množství odpovídá množství dle dodacího listu, ve vztahu ke kterému nebylo množství reklamováno do jednoho pracovního dne od dodání.

11. V případě, že:

a) Odběratel vstoupí do likvidace; nebo

b) bude ve vztahu k Odběrateli zahájeno insolvenční řízení; je Dodavatel oprávněn pozastavit provedení všech dodávek Zboží na dobu trvání uvedených skutečností

a/nebo kdykoli v této době od Smlouvy odstoupit, dokud Odběratel nezaplatí všechny své (byť dosud nesplatné) dluhy ze Smluv a pokud ve vztahu k budoucím Smlouvám nebude cenu platit předem, popř. neposkytne-li dostatečné zajištění svých současných i budoucích dluhů z Dílčích smluv.

12. Odběratel je povinen nahradit Dodavateli veškeré náklady spojené s vymáháním/uplatněním pohledávky, včetně nákladů na zaslání upomínky, nákladů třetích stran, které na základě smluvního vztahu budou pohledávku pro Dodavatele vymáhat, nákladů soudních/rozhodčích poplatků, nákladů na právní zastoupení apod.

13. Odběratel není oprávněn postoupit jakékoliv své pohledávky vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, ani k těmto pohledávkám zřídit zástavní právo k zajištění svých dluhů nebo dluhů třetích osob, bez předchozího písemného souhlasu Dodavatele.

X.

Změna ceny

1. V případě, že dojde ke zvýšení vstupních cen surovin, materiálů a služeb, je Dodavatel oprávněn oznámit Odběrateli zvýšení ceny za Zboží. Pokud Odběratel souhlasí nebo ve lhůtě jednoho pracovního dne od Smlouvy neodstoupí, je s zvýšení ceny závazné.

2. V případě nepředpokládaného navýšení nákladů na přepravu (např. nutné objízdné trasy) je Dodavatel oprávněn jednostranným oznámením Odběrateli s přiměřeně zvýšit cenu Zboží, a to i v případě, že Dodavatel dodává Odběrateli výhradně přepravu; toto zvýšení ceny je závazné.

3. V případě, kdy Dodavatel zajišťuje dodávku Zboží do místa plnění dle určení Odběratele mimo provozovnu Dodavatele, je Dodavatel oprávněn účtovat obvyklou cenu za přepravu zboží.

4. Odběratel nese veškeré náklady s přepravou Zboží spojené.

XI.

Výhrada vlastnictví, odpovědnost za vady a škody

1. Odběratel se stává vlastníkem Zboží až po úplném zaplacení ceny celé dodávky Zboží.

2. Nebezpečí za škody na Zboží přechází na Odběratele předáním Zboží v Místě plnění nebo zmařením možnosti předání Zboží podle Smlouvy.

3. Odpovědnost Dodavatele za vady a práva z odpovědnosti za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Dodavatel neodpovídá za kvalitu Zboží a zprostí se odpovědnosti za vady Zboží také tehdy, jestliže Odběratel (nebo třetí osoba odlišná od Dodavatele):

a) nezajistí v Místě plnění bezprostřední a kvalitní uložení, zpracování a ošetření Zboží v souladu s příslušnými platnými technickými normami;

b) nesprávně manipuluje se Zbožím při jeho ukládání či zpracování;

c) jakkoli upraví Zboží či do něj jakkoli zasáhne, tak že již není ve stavu, v němž bylo dodáno;

d) požaduje nestandardní úpravu Zboží Dodavatelem;

e) smísí Zboží s jiným od jiného dodavatele nebo jiné kvality či složení.

4. Dodavatel nebude v žádném případě povinen Odběrateli k náhradě jakékoli újmy, k plnění povinností vyplývajících z práv Odběratele z vad Zboží nebo k jiné kompenzaci za porušení Smlouvy nebo povinností v rozsahu, v jakém by tyto nároky v souhrnu převyšovaly částky cen Zboží přijaté od Odběratele.

XII.

Dodací lhůty

1. Dodavatel dodá Odběrateli zboží v termínu dle Smlouvy.

2. V případech tzv. otevřených termínů (dílčí dodávky na výzvu Odběratele) je Dodavatel oprávněn oznámením Dodavateli odložit dílčí termín dodání a/nebo rozložit dílčí dodávku Zboží do více dodávek s různými termíny dodání.

3. Dodavatel nenese odpovědnost za nedodržení sjednané dodací lhůty, nastane-li nestandardní situace, která nebyla způsobena Dodavatelem, jako např. přírodní pohromy, povětrnostní či klimatické podmínky, stávky, války, požáry, veřejnoprávní překážky, dopravní uzavírky, jakož ani v případě, že původní subdodavatel Dodavatele nedodá Zboží včas (dále jen „překážky vyšší moci“).

4. Dodavatel má v případech překážky vyšší moci právo odstoupit od Smlouvy či jednostranně změnit termín dodání Zboží.

5. Dodavatel je povinen oznámit Odběrateli vznik překážky vyšší moci. Trvá-li překážka vyšší moci déle než jeden týden, je Odběratel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

6. Po pominutí překážky vyšší moci dodá Dodavatel Zboží Odběrateli ve lhůtě pěti pracovních dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

XIII.

Přeprava zboží

1. V případě, že Dodavatel zajišťuje dodávku Zboží do Místa plnění dle určení Odběratele mimo provozovnu Dodavatele, je Dodavatel oprávněn účtovat obvyklou cenu za přepravu Zboží.

2. Odběratel nese veškeré další náklady s přepravou Zboží spojené.

XIV.

Převzetí stavebního odpadu

1. V případě, že Dodavatel zajišťuje pro Odběratele odvoz stavebního nebo jiného odpadu, vystaví Dodavatel Odběrateli soupis odvezeného materiálu s označením druhu a celkové hmotnosti počítané podle maximální nosnosti nákladního automobilu, který danou odvážku provedl (dále jen „Soupis“) a zašle jej Odběrateli elektronicky na email bez zbytečného odkladu.

2. V případě, že Odběratel nevznese vůči Soupisu námitky ve lhůtě 3 pracovních dnů, má se za to, že s provedeným Soupisem souhlasí.

XV.

Reklamace

1. Odběratel je povinen zkontrolovat každou dílčí dodávku Zboží ihned při jejím dodání.

2. Zjevné vady Zboží a vady spočívající v množství Zboží je Odběratel povinen oznámit (reklamace) při dodání první vadné dodávky Zboží, ostatní vady ihned po jejich zjištění, nejpozději však do pěti dnů od dodání; jinak Odběratel ztrácí práva z vad Zboží.

3. Reklamace musí být uplatněna písemně a musí obsahovat následující údaje:

a) datum dodání Zboží, číslo Dodacího listu;

b) druh a množství reklamovaného Zboží;

c) úplný a přesný popis vady;

d) určení práv uplatňovaných Odběratelem.

4. Reklamované Zboží musí být uloženo tak, aby nemohlo dojít k záměně, smísení či zániku jednoznačného určení Zboží a jeho vlastností; v opačném případě zanikají práva Odběratele z vad. Odběratel se zavazuje umožnit Dodavateli ověření kvality reklamovaného Zboží, provést odběr vzorků za přítomnosti zástupců obou stran, případně i zástupce zkušebny, na které se smluvní strany dohodnou.

5. Prokáže-li Odběratel nedostatek množství nebo kvality dodaného Zboží, je oprávněn požadovat dodání náhradního Zboží nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

6. Pokud Odběratel převezme necertifikované kamenivo (bez ohledu na prohlášení výrobce), není oprávněn namítat vady tohoto Zboží.

XVI.

Zajištění

1. Odběratel není oprávněn k zajištění svých pohledávek vůči Dodavateli uplatnit zadržovací právo ke Zboží.

XVII.

Obchodní tajemství

1. Odběratel a Dodavatel se zavazují, že veškeré obchodní a cenové informace, hodnocení kvality apod., které během plnění podle kterékoliv Smlouvy získají od druhé smluvní strany, aniž je měli dříve k dispozici, budou udržovat v tajnosti, nevyužijí je ke svému finančnímu či jinému prospěchu, nezpřístupní je třetím stranám bez písemného souhlasu obou stran a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění Smlouvy.

XVIII.

Sankce

1. V případě, že Odběratel je v prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého dluhu, nebo jeho části, je Dodavatel oprávněn požadovat úroky z prodlení ve sjednané výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení.

2. V případě prodlení Odběratele se splněním jakéhokoliv peněžitého dluhu, nebo jeho části, je Dodavatel oprávněn vedle úroku z prodlení požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý den prodlení následující po 30. dni prodlení. Právo na náhradu škody tím není dotčeno. Dodavatel s Odběratelem souhlasně prohlašují, že takto sjednaná smluvní pokuta je přiměřená s ohledem k hodnotě a významu zajišťované povinnosti a s ohledem na sjednané platební podmínky.

3. Neodebere-li Odběratel objednané Zboží do 30 dnů od výzvy Dodavatele k odběru, je povinen Dodavateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 100 % sjednané ceny. Právo na náhradu škody tím není dotčeno.

XIX.

Skončení Smlouvy

1. Smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran či odstoupením od smlouvy za podmínek níže uvedených.

2. Nezaplatí-li Odběratel cenu za Zboží do 10 dnů ode dne splatnosti faktury nebo neodebere-li Zboží do 30 dnů od sjednaného termínu dodání či výzvy k odběru, je Dodavatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

3. Obě smluvní strany si vyhrazují právo odstoupit od Smlouvy v případě opakovaného hrubého porušení smluvních podmínek druhou smluvní stranou nebo v případě, že druhá ze smluvních stran vstoupila do likvidace, ukončila podnikatelskou činnost na základě rozhodnutí správního orgánu nebo bylo rozhodnuto (byť jen nepravomocně), že je v úpadku.

4. Dodavatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě platební neschopnosti Odběratele nebo v případě zahájení insolvenčního řízení proti Odběrateli, a to i v prvních třiceti dnech od prohlášení konkurzu.

XX.

Rozhodné právo a rozhodování sporů

1. Závazky smluvních stran se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a ostatními použitelnými obecně závaznými právními předpisy České republiky.

XXI.

Závěrečná ustanovení

1. V případě, že se kterékoli ustanovení těchto VOP stane neúčinným nebo nevymahatelným, nebo bude zdánlivé, zbývající ustanovení těchto VOP zůstávají v platnosti. V takovémto případě smluvní strany takové neúčinné, nevymahatelné nebo zdánlivé ustanovení nahradí ustanovením, které bude co možná nejblíže odpovídat ekonomickému účelu takového neúčinného, nevymahatelného nebo zdánlivého ustanovení.

V Ostravě dne 24. 8. 2021                

Tomáš Kroček, jednatel společnosti

 

** všeobecné obchodní podmínky VOP – stáhnout